Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

školní družina

Základní informace o školní družině

aktualizováno | 17.3. 07:50:06
Charakteristika ŠD

CHARAKTERISTIKA ŠD

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování.

Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika:

- poskytujeme dětem dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování, nabízíme různé druhy aktivit (odpočinkové, rekreační, zájmové a sebeobslužné činnosti, literární, přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, pracovně technické atd.)

- napomáháme dětem při osvojování sociálních kompetencí (např. tolerance, spolupráce ve skupině, vzájemná empatie, rozpoznání nevhodného a rizikového chování – možné důsledky).

 

MATERIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY

- školní družina má k dispozici samostatné herny vybavené stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, knihami, dětskými časopisy apod., výtvarnými a didaktickými pomůckami, CD přehrávači, televizory a DVD přehrávači

- se školní družinou sousedí školní zahrada a hřiště, plně tyto prostory s dětmi využíváme.

 

PODMÍNKY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ  ZE ŠD

- Do školní družiny jsou žáci zařazováni na základě písemné přihlášky (zápisového lístku, který obdrží od vychovatelek první školní den). O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje ZŘŠ pro 1. stupeň. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září. V průběhu školního roku lze dítě  přihlásit pokud oddělení nejsou naplněna do plného počtu. Žák může být odhlášen na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

 

ORGANIZACE PROVOZU ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5. tříd:

Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a žáci dojíždějící. Kapacita oddělení ŠD je dána příslušnými vyhláškami a předpisy.

 

Ranní provoz                                     06:00 – 07:40 hodin

Odpolední provoz                              11:40 – 17:00 hodin

Vycházka                                          13:00 – 14:30 hodin

Ranní a odpolední školní družina v době 6:00 – 7:40 hodin a 16:30 – 17:00 hodin je vždy v hlavní budově – v přízemí.

Žáci ráno přicházejí do 7:30 hodin, při pozdějším příchodu čekají před budovou školy nebo před vchodem do vestibulu školy.

Podkladem pro docházku do ŠD a pro uvolňování žáků v určeném čase je zápisový lístek ŠD. Odchod žáků ze ŠD je dle zápisového lístku. V případě změny odchodu dítěte je nutná písemná žádost zákonného zástupce. Písemný souhlas je také třeba, dojde-li ke změně osoby, která má žáka ve školní družině převzít. Na uvolňování žáků po telefonu nelze brán zřetel.

Žáci ve školní družině dodržují vnitřní řád školní družiny.  Vychovatelky dbají na slušné chování žáků. Zejména nesmí být trpěno vzájemné hrubé chování žáků, které by mohlo vést k úrazu. Žáci neopouštějí ŠD bez svolení vychovatelky. Pokud žák opakovaně ohrožuje bezpečnost svých spolužáků, hrubě porušuje kázeň, nedodržuje vnitřní řád ŠD, narušuje činnosti, nebo zákonní zástupci včas neplatí poplatky za ŠD, bude po projednání s vychovatelkou, ZŘŠ a ředitelem školy ze ŠD vyloučen.

 

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.

Cílem naší práce je nabízet dětem smysluplné využití volného času, rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, učit děti mezilidské komunikaci, učit děti spolupráci a toleranci, učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost, vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů, rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii, cvičit paměť, postřeh a soustředění, vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí ve kterém žijí, vést děti k tvořivosti, podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu, utvářet pracovní návyky a vztah k práci, vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů, posilovat u dětí pocit čistoty a sebedůvěry.

 

KOMPETENCE

Cílem činností v naší ŠD je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí:

 

1. komunikativní - dítě umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuze. Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o nich a tvořivě je využívá.

2. k řešení problémů - dítě vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

3. sociální a personální - dítě umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel soužití, respektuje druhé, přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování.

4. občanské - dítě respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé zacházení, je vědomo si svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví.

5. pracovní - dítě používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. Dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek.

6. k učení - dítě vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí.

7. k trávení volného času - dítě se aktivně podílí na tvorbě plánu činností, umí nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám.