Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

školní družina

Základní informace o školní družině

aktualizováno | 27.7. 19:02:04
Charakteristika ŠD

CHARAKTERISTIKA ŠD

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování.

Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika:

- poskytujeme účastníkům dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování, nabízíme různé druhy aktivit (odpočinkové, rekreační, zájmové a sebeobslužné činnosti, literární, přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, pracovně technické atd.)

- napomáháme účastníkům při osvojování sociálních kompetencí (např. tolerance, spolupráce ve skupině, vzájemná empatie, rozpoznání nevhodného a rizikového chování – možné důsledky).

 

MATERIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY

- školní družina má k dispozici samostatné herny vybavené stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, knihami, dětskými časopisy apod., výtvarnými a didaktickými pomůckami, CD přehrávači, televizory a DVD přehrávači

- se školní družinou sousedí školní zahrada a hřiště, plně tyto prostory s účastníky využíváme.

 

PODMÍNKY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ  ZE ŠD

- Do školní družiny jsou žáci zařazováni na základě písemné přihlášky, kterou obdrží od vychovatelek první školní den. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje ZŘŠ pro 1. stupeň. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září. V průběhu školního roku lze dítě  přihlásit pokud oddělení nejsou naplněna do plného počtu. Účastník může být odhlášen na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

 

ORGANIZACE PROVOZU ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5. tříd:

Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a žáci dojíždějící. Kapacita oddělení ŠD je dána příslušnými vyhláškami a předpisy.

 

Ranní provoz                                     06:00 – 07:40 hodin

Odpolední provoz                              11:40 – 17:00 hodin

Vycházka                                          13:00 – 14:30 hodin

Ranní a odpolední školní družina v době 6:00 – 7:40 hodin a 16:30 – 17:00 hodin je vždy v hlavní budově – v přízemí.

Účastníci ráno přicházejí do 7:30 hodin, při pozdějším příchodu čekají před budovou školy nebo před vchodem do vestibulu školy.

Podkladem pro docházku do ŠD a pro uvolňování účastníků v určeném čase je přihláška do ŠD. Odchod účastníků ze ŠD je dle přihlášky do školní družiny. V případě změny odchodu účastníka je nutná písemná žádost zákonného zástupce. Písemný souhlas je také třeba, dojde-li ke změně osoby, která má účastníka ve školní družině převzít. Na uvolňování účastníků po telefonu nelze brán zřetel.

Účastníci ve školní družině dodržují vnitřní řád školní družiny.  Vychovatelky dbají na slušné chování účastníků. Zejména nesmí být trpěno vzájemné hrubé chování účastníků, které by mohlo vést k úrazu. Účastníci neopouštějí ŠD bez svolení vychovatelky. Pokud účastník opakovaně ohrožuje bezpečnost svých spolužáků, hrubě porušuje kázeň, nedodržuje vnitřní řád ŠD, narušuje činnosti, nebo zákonní zástupci včas neplatí poplatky za ŠD, bude po projednání s vychovatelkou, ZŘŠ a ředitelem školy ukončeno vzdělávání účastníka ze ŠD.

 

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.

Cílem naší práce je nabízet účastníkům smysluplné využití volného času, rozvíjet u nich pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, učit je mezilidské komunikaci, spolupráci a toleranci, učit účastníky každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost, vést je k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů, rozvíjet u nic slovní zásobu a fantazii, cvičit paměť, postřeh a soustředění, vytvářet u účastníků vztah k místu a prostředí ve kterém žijí, vést účastníky k tvořivosti, podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu, utvářet pracovní návyky a vztah k práci, vést účastníky k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů, posilovat u účastníků pocit čistoty a sebedůvěry.

 

KOMPETENCE

Cílem činností v naší ŠD je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí:

 

1. komunikativní - účastník umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuze. Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o nich a tvořivě je využívá.

2. k řešení problémů - účastník vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

3. sociální a personální - účastník umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel soužití, respektuje druhé, přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování.

4. občanské - účastník respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé zacházení, je vědomo si svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví.

5. pracovní - účastník používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. Dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek.

6. k učení - účastník vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí.

7. k trávení volného času - účastník se aktivně podílí na tvorbě plánu činností, umí nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám.